Concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

 

Copilăria cu gust de poveste

ORGANIZATA IN PERIOADA 01-05 IUNIE 2023

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

1. Organizatorul Campaniei Promotionale „COPILĂRIA CU GUST DE POVESTE” (denumită în continuare „Campania”) este societatea GRACE CONCEPT S.R.L. o societate comerciala infiintata in mod legal si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social în București, sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 5-7, înregistrată în Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9232/2016, CUI 36282859, Atribut fiscal RO, reprezentată legal de George Sudriu, în calitate de Administrator, denumită în continuare “Organizatorul”.

2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

3. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

4. Campania este organizată și desfășurată în București.

5. Campania va începe pe data de 01 IUNIE 2023 la ora publicării, și se va încheia pe data de 05 IUNIE 2023, ora 23.59, denumită în continuare “Perioada desfășurării Campaniei” sau “Perioada Campaniei”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

6. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în București, România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei), care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

7. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, ai companiilor colaboratoare la aceasta Campanie, si nici rudele pana la gradul IV inclusiv ale acestora.

8. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 5. REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

9. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

a. în format electronic la adresa www.gracecc.ro/concurs

b. în urma unei solicitări scrise, trimise la sediul Organizatorului, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

10. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile  pe  care  astfel  de  materiale  le  pot  conține  vor  fi  interpretate şi completate în  conformitate  cu  prevederile Regulamentului.

11. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulament.

12. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

13. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

14. Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PUBLICITARE

 

15. Concursul “COPILĂRIA CU GUST DE POVESTE” se desfasoara pe pagina de FACEBOOK GRACE COUTURE CAKES, https://www.facebook.com/GraceCoutureCakes

16. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie:  

Sa detina un cont de utilizator in reteaua de socializare Facebook;

Sa lase un comentariu la postarea de concurs, respectând cerințele din postare

Când devenim adulți, trece timpul atât de repede și descoperim că acel tărâm al inocenței devine tare îndepărtat. Uneori, fară să ne dam seama, suntem surprinși cum revin, încărcate cu amintiri și emoții, aromele deserturilor mult iubite în copilărie.

 

Tu iți aduci aminte care era dulcele tău preferat? Răspunde-ne într-un comentariu și poți câștiga un tort delicios Carrot Cake. Savurează-l alături de cei dragi și cu siguranță va deveni desertul vostru preferat! 

 

Dacă ești norocosul câștigător, te așteptăm să ridici premiul din Cake Shop-urile noastre: 

• Cake Shop Piața Dorobanți nr. 5  

• Cake Shop Băneasa Shopping City (Parter)

 

Concursul se desfășoară în perioada: 1-5 iunie 2023. Va fi extras 1 câștigător, în data de 6 iunie 2023 prin random.org. 

Regulamentul este disponibil aici: https://gracecc.ro/concurs/.

17. Vor intra in concurs doar persoanele care au respectat cerintele mentionate in Sectiunea 6, punctul 16. 

18. Un utilizator al unui cont de Facebook se poate inscrie o singura data in cadrul Concursului. In cazul in care acelasi utilizator se inscrie de mai multe ori, doar prima inregistrare va fi considerata valida, restul inregistrarilor urmand a fi sterse de catre Organizator pe perioada desfasurarii Concursului ori neluate in calcul in cazul in care la momentul extragerii acelasi utilizator este selectat de mai multe ori.   

19. Un Participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de catre acesta) in orice moment al desfasurarii Concursului daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat a fi in neconcordanta cu Concursul si cu Regulamentul. Inscrierea in Concurs este considerata o acceptare implicita a Regulamentului si prezumtia ca orice date cu privire la Participant sunt adevarate si corecte.   

20. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul va considera respectiva participare ca fiind invalida.   

21. Data limită de participare la Concurs este 05 iunie 2023, ora 23.59. După această oră, niciun comentariu nu va mai fi luat in considerare pentru inscriere.      

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOARE PREMIILOR

22. In cadrul acestei Campanii este acordat, prin tragere la sorti, 1 premiu individual constând din 1 tort Carrot Cake.

23. Valoarea premiului  este de 390 lei (inclusiv TVA) și va fi ridicat de câștigător din unul din Cake Shop-urile Grace Couture Cakes din București. 

24. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei.

25. Câștigătorul nu areposibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiului si nici acordarea contravalorii in bani a premiului. Câștigătorul este singurul beneficiar ai premiului atribuit și nu pot ceda drepturile asupra premiului câștigat unor alte persoane. 

26. Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte bunuri sau servicii si nici cu valoarea lui in bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Campaniei rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

27. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 1 zi de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

28. În cazul în care Câștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu – neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Campanie.

 

SECTIUNEA 8. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CASTIGATORULUI

 

29. Tragerea la sorţi va fi electronică, organizata pe website-ul random.org. Tragerea la sorti pentru acordarea premiului va avea loc în data de 06 iunie 2023.

30. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate in Perioada desfasurarii Campaniei.

31. Pentru  premiu vor fi extras 1 castigator si 2 rezerve. În cazul în care câştigătorul nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, de mai jos, se va apela la prima rezervă, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate rezervele şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

32. Numele câştigătorilor validati va fi publicat, potrivit prevederilor legale, cel târziu în cursul zilei de 8 iunie 2023, pe contul de Facebook Grace Couture Cakes in postarea de concurs.

 

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

 

10.1. Anunțarea câștigătorilor

33. Anunțarea câştigatorului  se va face în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi, printr-un mesaj care se va afisa pe contul Grace Couture Cakes. Acesta va fi informat în legătura cu premiul câştigat şi procedura de validare.

34. Castigatorul va avea la dispozitie 1 zi lucratoare sa furnizeze Organizatorului urmatoarele informatii: numele complet, adresa, numărul de telefon prin intermediul unui mesaj trimis in mesaj privat pe contul Grace Couture Cakes..

 

10.2. Validarea câștigătorului

35. Pentru validare, câștigătorul va fi rugat să furnizeze datele personale (nume, prenume şi adresa complete si numarul de telefon).

36. Copia buletinului/cărţii de identitate este necesară pentru îndeplinirea formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

37. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.

38. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. 

 

10.3. Acordarea premiului

39. Premiul va fi ridicat de câștigător, pe baza actului de identitate, din unul din cele două Cake Shop-uri Grace Couture Cakes din București. 

40. Acordarea premiului se va realiza în perioada 06 iunie 2023-10 iunie 2023.

41. La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe lângă datele de identificare ale câştigătorului, premiul câştigat, o declaraţie pe proprie răspundere a câştigătorului, în sensul că îndeplineşte condiţiile de participare impuse de Regulament, data predării premiului şi semnătura acestuia.

42. Participantul la Campanie, desemnat castigator in urma tragerii la sorti, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

43. Premiul care, in baza prevederilor prezentului Regulament, nu se poate acorda, va ramane la dispozitia Organizatorului, care poate dispune de el cum considera de cuviinta. 

 

SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 

44. Participantul raspunde personal pentru orice consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau fara drepturi de autor pe Facebook.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

 

45. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal legea 227/ 2015 cu modificarile in vigoare.

46. Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din acest regulament. Orice alte declaraţii de venit şi cheltuieli ce derivă din câştigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câştigătorului.

47. Organizatorul nu va avea nici o răspundere faţă de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu această Campanie

 

SECTIUNEA 12. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 

48. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul (taxele fiscale) aferent veniturilor obtinute de catre castigatori din premiile Campaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.

49. Organizatorul Campaniei va acorda premii Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

50. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

51. Eventualele contestatii pot fi transmise catre Organizator in termen de doua zile lucrătoare din momentul anunțării câștigătorilor pe contul Grace Couture Cakes în termen de 2 zile lucrătoare de la data anunțării câștigătorului.

52. Orice contestații sosite dupa această dată nu vor fi luate în considerare. Organizatorul va raspunde acestor contestaţii în termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea acestora.

53. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

54. Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

55. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

a. Imposibilitatea unui Câştigător de a intra in posesia premiului dorit;

b. Reclamațiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare – primire nu vor fi luate in considerae de catre Organizator;

c. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

56. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

57. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

58. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

59. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Câştigătorilor, precum şi a calendarului extragerii sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia. 

 

SECTIUNEA 13. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

60. Prin înscrierea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor câștiga, numele și localitatea de reședință să fie facute publice și folosite în scopuri publicitare, fară alte obligații sau plăți.

61. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare. 

62. Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date și în special cele cu privire la: 

a) dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

b) dreptul de opoziție potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; 

c) dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

i. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

ii. dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

iii. realizarea notificării către terțe persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

63. Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Campaniei, căt și ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitata de timp, si, dacă este cazul, să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectările și prelucrarile de date cu caracter personal realizate în legatură cu înscrierea și participarea la Campanie.

 

SECȚIUNEA 14. ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

 

64. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 si 1352 din Codul Civil. 

65. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

66. Daca un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forţă majoră. 

 

SECTIUNEA 15. LITIGII

 

67. Eventualele litigii aparute între Organizator și Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice Participant are de semnalat un incident în legatura cu desfasurarea Campaniei, înainte de orice acțiune în justiție sau procedura contencioasa în fata oricărei autorități publice, acesta se va adresa Organizatorului cu o sesizare/reclamație în acest sens, în forma scrisa. Organizatorul, care este răspunzatoare de implementarea Campaniei,  va formula un răspuns scris la sesizarea/reclamația înaintata în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamației.

68. În cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente material de la sediul Organizatorului. 

69. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 2 zile de la data incetarii Campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

 

SECTIUNEA 16. CLAUZE FINALE

 

70. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor.

71. Premiul neacordat va rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acesta în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

72. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

 

S.C. GRACE CONCEPT SRL,

Reprezentata prin George Sudriu